İstanbul Üniversitesi
http://iutest.istanbul.edu.tr/?p=393
Export date: Tue Nov 21 12:04:10 2017 / +0000 GMT

Yayın Komisyonu Başkanlığı

BAŞKAN : Prof.Dr.Sedat MURAT
ÜYE : Prof.Dr.SELAHATTİN DİLİDÜZGÜN
ÜYE : Prof.Dr.AYDEMİR OKAY
 İDARİ BÜRO
ŞEF : Sibel SEVİM ÇİÇEK
TEl. : 0212 440 00 00 - 10391

 YAYIN KOMİSYONU GÖREV


 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ


 2012
YILI YAYIN DÖNEMLERİ ve YAYIN ESASLARI


 KİTAP LİSTESİÜNİVERSİTE YAYIN KOMİSYONUNCA YÜRÜTÜLEN İŞLER
:


Üniversitemiz öğrencilerine okutulacak Ders Kitabı, Yardımcı
Ders Kitabı ve Dergiler; Üniversiteler Yayın Yönetmeliği esasları doğrultusunda
hazırlanan Yayın Esasları ve İstanbul Üniversitesi Senatosunca tespit edilen
esaslar çerçevesinde yılda 4 dönem halinde toplanarak İ.Ü.Basım ve Yayınevi
Müdürlüğünde bastırılır. Eserlerin satış fiyatları ve yazar/yazarlarına ödenecek
telif hakkı hesaplanır, eserlerin bibliyografik künyelerinin hazırlanması
amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına eserlerin nüshaları
gönderilir. Eserlerin satış fiyatları ve telif hakları birimlere bildirilir.
Basılan eserlerin ilgili birim ayniyatına teslimi sağlanır. Telif hakkı için
ilgili birimce düzenlenen tahakkuk evrakı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği doğrultusunda kontrol edilerek ödeme için Strateji ve Geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilir.


Basılan eserlerin stok takibi yapılarak
aylık dökümler hazırlanır.
• 2011 yılından itibaren dergiler elektronik
ortamda da yayınlanmaya başlanmıştır.
• Üniversitemize ait tüm dergiler
www.iudergi.com adresinde yayınlanmaktadır.

 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ


MADDE 1. Üniversiteler ile bunlara bağlı birimlerde
yapılacak (ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders
kitapları ile ilgili) yayınlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili
hükümleri uyarınca hazırlanan bu Yönetmeliğe tâbidir. Bunların dışındaki
yayınlarla ilgili esaslar Üniversitelerarası Kurulca tespit
edilir.

MADDE 2. Her üniversitede bir rektör
yardımcısının başkanlığında, üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri
arasından belirleyeceği iki öğretim üyesinden oluşan bir yayın komisyonu
oluşturulur.

Yayın Komisyonu, üniversite senatosunca saptanan esaslara
göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar, her türlü kararı alır ve
uygulamaları izler. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşir.

MADDE 3. Yayın komisyonu, basılmaya hazır
olarak gelen eserleri inceleyerek;

a) Nitelik ve
eğitim–öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığı,
b)
1. maddedeki kategorilerden hangisine girdiği,
c)
Basılma sırası, baskı adedi, maliyet ve satış fiyatları ve ödenecek
telif hakları
konularında karar verir.

Yayın komisyonu, çalışmaları
açısından öğretim elemanları ile idari personelin hizmetlerinden yararlanır ve
gerektiğinde meslek gruplarına göre geçici alt komiteler
kurabilir.

MADDE 4. Başka üniversitelerdeki veya
üniversite dışındaki kişiler tarafından hazırlanmış ders kitabı niteliğindeki
telif veya tercüme eserlerin üniversitelerce basılması mümkündür. Bunun için
yazarın bu Yönetmelik koşullarına uygun olarak eserinin basılmasını kabul
ettiğine ilişkin beyanı ve eserin konusu ile ilgili dersin verildiği bölümün
görüşü gözönünde bulundurularak yayın komisyonunun kararı
gereklidir.

MADDE 5. Çeviri yayınlar için çevirenin
yazardan ve yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni alması
şarttır. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenmesine yayın
komisyonu karar verir.

MADDE 6. Yayınlanacak eserlerin
bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Eserler, yazarların
eserlerinin bu Yönetmeliğin koşullarına uygun olarak basılmasını kabul
ettiklerine illişkin yazılı beyanları ile birlikte Rektörlük, Dekanlık,
Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüklerine teslim edilir. Öğretim görevlileri,
okutmanlar ile öğretim yardımcılarının tek başlarına hazırladıkları eserler
çalıştıkları bölümün görüşü ile birlikte sunulur.

MADDE
7
. Yayınların birinci baskıları için aşağıdaki tabloda yer alan
gösterge rakamları ile her yıl Bütçe Kanunu’nda belirlenen devlet memurları
aylık katsayısının itibari sayfa adedi ile çarpılması sonucu bulunacak rakam
üzerinden telif hakkı olarak ödemede bulunulur.

1. Ders kitapları: Telif: 175
Tercüme: 125
2. Yardımcı Ders Kitapları:
Telif: 125 Tercüme: 100
3.
Teksirler: Telif: 50 Tercüme: 40

Bunlar yabancı dillerden birisi ile yazılmış ise, bu puanlara ikişer puan
eklenir.
Ders Kitapları ve teksirlerin sayfa adedi, müfredat programı ve
dersin haftalık saat sayısı ile orantılı bir biçimde saptanır. Bu gibi kitap ve
teksirlerin bir sömestrde bir saatlik karşılığı 240 sayfa olarak kabul edilir ve
240 sayfadan az olan eserlerde gerçek itibari sayfaya göre, fazla olan eserlerde
sadece 240 sayfaya göre ödeme yapılır.
Basım halindeki eserlerin tüm düzeltme
işleri, yayın komisyonunca aksine karar verilmedikçe, yazar ya da çevirici
tarafından yapılır.

Eserlerin Maliyet Hesabı
MADDE
8
. Kitabın maliyeti, telif hakkı, klişe, kağıt, baskı, cilt vb.
masraflardan oluşur. Bulunan toplam miktarın baskı adedine bölünmesi ile bir
kitabın maliyeti bulunmuş olur.

Telif Hakkı Hesaplanması
MADDE
9
. Eserler için yazar hakkı (telif) olarak verilecek ücretin tespitinde
itibari sayfa esas tutulur ve ücret eserin baskı miktarına göre hesap edilir.
200 kelimelik metin bir itibari sayfa sayılır. Eserin itibari sayfa sayısının
tespiti şu şekilde yapılır:

a) Önce eserin çeşitli
yerlerinden metinle tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeleri sayılır ve
toplanır. Bu toplam 10’a bölünerek, eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç
kelime bulunduğu tespit edilir.

b) Sonra eserin
tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır.
Yarım ve yarımdan fazla sayfalar
tam sayfa kabul edilir. Yarımdan az olan sayfalar, hesaba katılmaz.
Bibliyografya, fihrist, önsöz ve benzeri sayfaların yazarın fikri çalışmasının
sonucu olduğu yayın kurullarınca tespit edildiği taktirde telif ücreti
ödenir.

c) Bundan sonra (a) fıkrasına göre bir sayfada
bulunan ortalama kelime sayısı ile (b) fıkrasına göre bulunan dolu sayfa sayısı
çarpılarak, eserin metinle dolu sayfalarının kelime sayısı
bulunur.

d) Daha sonra orijinal fotoğraf, harita,
grafik, tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin
santimetre karesinde 2 kelime, resim ve motiflerde 4 kelime bulunduğu
varsayılarak eserin bu kısımlarına düşen kelime sayısı hesaplanır.

Çeviri
eserlerde ve iktibaslarda bu fıkra uygulanmaz.
Sonunda metinle dolu
sayfaların ve diğer kısımların (c) ve (d) fıkralarına göre bulunan eserin toplam
kelime sayısı 200’e bölünerek, eserin itibari sayfa sayısı belirlenmiş
olur.

Telif ücreti, eserin basım onayının alındığı tarihteki memur maaş
katsayısına göre hesaplanır. Telif haklarının ½’sine kadarı peşin olarak
ödenebilir. Geri kalan miktar eserlerin baskı işi tamamlandıktan sonra verilir.
Gerekli durumlarda ödemeler belirlenecek bir plana göre yapılabilir. 7.
maddedeki her itibari sayfa için verilen telif hakkı eserin 5000 ve 5000’den
aşağı baskıları karşılığıdır. 5000 baskıdan fazla basılacak eserler için telif
ücreti itibari sayfa başına % 20 fazlasıyla ödenir.

Yazar adına veya
başka bir nedenle fazladan bir miktar basılmaz,
bastırılamaz.

MADDE 10. Basılacak eserler için yazar ya
da çevirici ile ilgili kuruluş arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının ilgili
kuruluşa devredildiğine, basım işlerinin bu Yönetmelik hükümleri gereğince
yapılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imza edilir. Bu
baskıyı kapsayan baskı sayılarının bitmesi halinde aynen ya da değiştirilerek
yapılacak sonraki baskılar için ilgili kuruluşlarla yazar ya da çeviriciler
arasında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden anlaşma yapılması
gereklidir. Aksi halde yazar ya da çevirici eserin sonraki baskılarının tüm
haklarına sahiptir. Birinci baskıdan sonraki baskılarda telif hakkı, 7.
maddedeki rakamların 3/5’i olarak ödenir. Birinci baskıyı izleyen veya daha
sonraki baskılarda yeni eklenmiş kısımlar için birinci baskı baremi
uygulanır.

Eserin ilk baskısı da 5000 adetten aşağı olduğu taktirde,
izleyen baskıları 5000 adedi dolduruncaya kadar telif hakkı ödenmez.

Kitapların Satış Bedeli
MADDE
11.
Yayınların satış bedeli, 17. maddedeki hükümler saklı kalmak üzere,
8. maddedeki gibi hesaplanan maliyet bedeline % 20 eklenerek bulunur. Bu
hesaplamada 1000 kuruşun altındaki kesirler atılır. 1000 kuruşun üstündeki
kesirler 20 liraya tamamlanır.

MADDE 12. Kitap ve
teksirler için kabul edilecek eserlerin hazırlanmış sunuş şekli ve eserleri ile
yine şekle dayanan baskı esaslarını Yayın Komisyonu belirler. Yazarlar eserlerin
üniversite veya bağlı kuruluşlarınca basılmasını kabul ettikleri taktirde bu
esaslara uymak zorundadırlar.

MADDE 13. Kitap ve teksir
şeklinde bastırılan yayınlardan 50 adedi yazara ücretsiz olarak
verilir.

MADDE 14. Üniversitelerce yayımlanan her türlü
yayından,

a) Yükseköğretim Kuruluna iki (2)
adet,
b) Birimin bağlı olduğu üniversite kütüphanesine beş
(5) adet,
c ) Tüm üniversitelerdeki konu ile ilgili öğretim
elemanlarına birer (1) adet,
d ) Türkiye içinde aynı konuda
öğretim yapan kuruluş kitaplıklarına ikişer (2) adet,
e)
Atatürkçü düşünce ve  Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ile ilgili
yayınlardan üniversite yönetim kurullarınca karar verilen kişi ve kuruluşlara
birer (1) adet,
f) Aynı konuda öğretim yapan Türk
Cumhuriyetlerindeki Yükseköğretim kuruluşlarının kütüphanelerine  birer (1) adet
gönderilir .
Bu sayılar ile diğer kanun hükümleri gereğince ücretsiz olarak
dağıtılacak eser sayıları kararlaştırılan baskı sayısı dışında kabul
edilir.

MADDE 15. Üniversite ve bağlı kuruluşlar ders
niteliğindeki kitap ve teksirleri özellikle, diğer yayınlarını da olanakları
ölçüsünde kendi matbaalarında bastırırlar.

MADDE 16.
Üniversite ya da bağlı kuruluşlar, yayınlarını kuracakları satış yerlerinde
öğrencilere satabilirler.
Ders kitaplarının kapaklarına bu Yönetmelik’te
belirtilen yönteme göre belirlenmiş bulunan fiyatın yazılmış olması
gereklidir.

Üniversiteler yayınlarını kitap satışı yapan kuruluşlara
Yayın Komisyonunca saptanacak indirimle ve maliyetinin altında olmayacak bir
fiyatla satabilirler.

Sağlanan Hasılat:
a)
Bünyesinde basım ve yayım işleri ile ilgili döner sermaye işletmesi
bulunmayan üniversitelerde ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlerde üniversite
bütçesinin “çeşitli gelirlerine” kaydedilmek üzere ençok bir ay içinde
üniversite saymanlık veznesine yatırılır.

b) Basım ve
yayım işleri ile ilgili döner sermaye işletmeleri olan üniversitelerde ve
bunlara bağlı kuruluş ve birimlerde gideri döner sermeyeden yapılmış olmak
koşulu ile Döner Sermaye işletmelerine gelir kaydedilir.

MADDE
17.
Üniversite ve bağlı kuruluşların kendi malı olan ders kitabı ve
teksirlerini öğrencilere satış bedeli üzerinden en az % 20 indirimli olarak ve
aradan 5 yıl geçtiği halde satılmamış kitap veya diğer yayınları uygun görülecek
bir indirimle hatta gerektiğinde ücretsiz olarak ilgililere dağıtımına Yayın
Komisyonu yetkilidir.

MADDE 18. Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Hizmetleri Yayın ve Uygulama Yönetmeliği hariç bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerce yayınlanmış yayın yönetmelikleri ve
bunların ekleri ile 3/7/1983 tarih ve 18096 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. Eski yönetmeliklerin
yürürlükte olduğu dönemlerde ilgili yayın komisyonlarınca karara bağlanmış ve
henüz yayını bitirilememiş işler, ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre
sonuçlandırılar.

GEÇİCİ MADDE 2. Yükseköğretim Kurulu
tarafından kurulmakta olan matbaa faaliyete geçtiğinde bu matbaa ile ilgili
esaslar ayrıca düzenlenir.

MADDE 19. Maliye Bakanlığı
ile Sayıştay görüşleri alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

MADDE 20. Bu Yönetmelik hükümlerini, Üniversite
Rektörleri yürütür.

Post date: 2011-08-15 08:34:44
Post date GMT: 2011-08-15 08:34:44

Post modified date: 2013-04-10 15:29:51
Post modified date GMT: 2013-04-10 12:29:51

Export date: Tue Nov 21 12:04:10 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com