This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export date: Tue Nov 21 12:04:00 2017 / +0000 GMT

Yayın Komisyonu BaşkanlığıBAŞKAN : Prof.Dr.Sedat MURAT
ÜYE : Prof.Dr.SELAHATTİN DİLİDÜZGÜN
ÜYE : Prof.Dr.AYDEMİR OKAY
 İDARİ BÜRO
ŞEF : Sibel SEVİM ÇİÇEK
TEl. : 0212 440 00 00 - 10391

 YAYIN KOMİSYONU GÖREV

 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ

 2012

YILI YAYIN DÖNEMLERİ ve YAYIN ESASLARI

 KİTAP LİSTESİ

ÜNİVERSİTE YAYIN KOMİSYONUNCA YÜRÜTÜLEN İŞLER

:

Üniversitemiz öğrencilerine okutulacak Ders Kitabı, Yardımcı

Ders Kitabı ve Dergiler; Üniversiteler Yayın Yönetmeliği esasları doğrultusunda

hazırlanan Yayın Esasları ve İstanbul Üniversitesi Senatosunca tespit edilen

esaslar çerçevesinde yılda 4 dönem halinde toplanarak İ.Ü.Basım ve Yayınevi

Müdürlüğünde bastırılır. Eserlerin satış fiyatları ve yazar/yazarlarına ödenecek

telif hakkı hesaplanır, eserlerin bibliyografik künyelerinin hazırlanması

amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına eserlerin nüshaları

gönderilir. Eserlerin satış fiyatları ve telif hakları birimlere bildirilir.

Basılan eserlerin ilgili birim ayniyatına teslimi sağlanır. Telif hakkı için

ilgili birimce düzenlenen tahakkuk evrakı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Yönetmeliği doğrultusunda kontrol edilerek ödeme için Strateji ve Geliştirme

Daire Başkanlığına gönderilir.

Basılan eserlerin stok takibi yapılarak

aylık dökümler hazırlanır.

• 2011 yılından itibaren dergiler elektronik

ortamda da yayınlanmaya başlanmıştır.

• Üniversitemize ait tüm dergiler

www.iudergi.com adresinde yayınlanmaktadır.

 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ

MADDE 1. Üniversiteler ile bunlara bağlı birimlerde

yapılacak (ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders

kitapları ile ilgili) yayınlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili

hükümleri uyarınca hazırlanan bu Yönetmeliğe tâbidir. Bunların dışındaki

yayınlarla ilgili esaslar Üniversitelerarası Kurulca tespit

edilir.

MADDE 2. Her üniversitede bir rektör

yardımcısının başkanlığında, üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri

arasından belirleyeceği iki öğretim üyesinden oluşan bir yayın komisyonu

oluşturulur.

Yayın Komisyonu, üniversite senatosunca saptanan esaslara

göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar, her türlü kararı alır ve

uygulamaları izler. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile

kesinleşir.

MADDE 3. Yayın komisyonu, basılmaya hazır

olarak gelen eserleri inceleyerek;

a) Nitelik ve

eğitim–öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığı,

b)

1. maddedeki kategorilerden hangisine girdiği,

c)

Basılma sırası, baskı adedi, maliyet ve satış fiyatları ve ödenecek

telif hakları

konularında karar verir.

Yayın komisyonu, çalışmaları

açısından öğretim elemanları ile idari personelin hizmetlerinden yararlanır ve

gerektiğinde meslek gruplarına göre geçici alt komiteler

kurabilir.

MADDE 4. Başka üniversitelerdeki veya

üniversite dışındaki kişiler tarafından hazırlanmış ders kitabı niteliğindeki

telif veya tercüme eserlerin üniversitelerce basılması mümkündür. Bunun için

yazarın bu Yönetmelik koşullarına uygun olarak eserinin basılmasını kabul

ettiğine ilişkin beyanı ve eserin konusu ile ilgili dersin verildiği bölümün

görüşü gözönünde bulundurularak yayın komisyonunun kararı

gereklidir.

MADDE 5. Çeviri yayınlar için çevirenin

yazardan ve yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni alması

şarttır. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenmesine yayın

komisyonu karar verir.

MADDE 6. Yayınlanacak eserlerin

bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Eserler, yazarların

eserlerinin bu Yönetmeliğin koşullarına uygun olarak basılmasını kabul

ettiklerine illişkin yazılı beyanları ile birlikte Rektörlük, Dekanlık,

Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüklerine teslim edilir. Öğretim görevlileri,

okutmanlar ile öğretim yardımcılarının tek başlarına hazırladıkları eserler

çalıştıkları bölümün görüşü ile birlikte sunulur.

MADDE

7. Yayınların birinci baskıları için aşağıdaki tabloda yer alan

gösterge rakamları ile her yıl Bütçe Kanunu’nda belirlenen devlet memurları

aylık katsayısının itibari sayfa adedi ile çarpılması sonucu bulunacak rakam

üzerinden telif hakkı olarak ödemede bulunulur.

1. Ders kitapları: Telif: 175

Tercüme: 125

2. Yardımcı Ders Kitapları:

Telif: 125 Tercüme: 100

3.

Teksirler: Telif: 50 Tercüme: 40

Bunlar yabancı dillerden birisi ile yazılmış ise, bu puanlara ikişer puan

eklenir.

Ders Kitapları ve teksirlerin sayfa adedi, müfredat programı ve

dersin haftalık saat sayısı ile orantılı bir biçimde saptanır. Bu gibi kitap ve

teksirlerin bir sömestrde bir saatlik karşılığı 240 sayfa olarak kabul edilir ve

240 sayfadan az olan eserlerde gerçek itibari sayfaya göre, fazla olan eserlerde

sadece 240 sayfaya göre ödeme yapılır.

Basım halindeki eserlerin tüm düzeltme

işleri, yayın komisyonunca aksine karar verilmedikçe, yazar ya da çevirici

tarafından yapılır.

Eserlerin Maliyet Hesabı

MADDE

8. Kitabın maliyeti, telif hakkı, klişe, kağıt, baskı, cilt vb.

masraflardan oluşur. Bulunan toplam miktarın baskı adedine bölünmesi ile bir

kitabın maliyeti bulunmuş olur.

Telif Hakkı Hesaplanması

MADDE

9. Eserler için yazar hakkı (telif) olarak verilecek ücretin tespitinde

itibari sayfa esas tutulur ve ücret eserin baskı miktarına göre hesap edilir.

200 kelimelik metin bir itibari sayfa sayılır. Eserin itibari sayfa sayısının

tespiti şu şekilde yapılır:

a) Önce eserin çeşitli

yerlerinden metinle tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeleri sayılır ve

toplanır. Bu toplam 10’a bölünerek, eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç

kelime bulunduğu tespit edilir.

b) Sonra eserin

tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır.

Yarım ve yarımdan fazla sayfalar

tam sayfa kabul edilir. Yarımdan az olan sayfalar, hesaba katılmaz.

Bibliyografya, fihrist, önsöz ve benzeri sayfaların yazarın fikri çalışmasının

sonucu olduğu yayın kurullarınca tespit edildiği taktirde telif ücreti

ödenir.

c) Bundan sonra (a) fıkrasına göre bir sayfada

bulunan ortalama kelime sayısı ile (b) fıkrasına göre bulunan dolu sayfa sayısı

çarpılarak, eserin metinle dolu sayfalarının kelime sayısı

bulunur.

d) Daha sonra orijinal fotoğraf, harita,

grafik, tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin

santimetre karesinde 2 kelime, resim ve motiflerde 4 kelime bulunduğu

varsayılarak eserin bu kısımlarına düşen kelime sayısı hesaplanır.

Çeviri

eserlerde ve iktibaslarda bu fıkra uygulanmaz.

Sonunda metinle dolu

sayfaların ve diğer kısımların (c) ve (d) fıkralarına göre bulunan eserin toplam

kelime sayısı 200’e bölünerek, eserin itibari sayfa sayısı belirlenmiş

olur.

Telif ücreti, eserin basım onayının alındığı tarihteki memur maaş

katsayısına göre hesaplanır. Telif haklarının ½’sine kadarı peşin olarak

ödenebilir. Geri kalan miktar eserlerin baskı işi tamamlandıktan sonra verilir.

Gerekli durumlarda ödemeler belirlenecek bir plana göre yapılabilir. 7.

maddedeki her itibari sayfa için verilen telif hakkı eserin 5000 ve 5000’den

aşağı baskıları karşılığıdır. 5000 baskıdan fazla basılacak eserler için telif

ücreti itibari sayfa başına % 20 fazlasıyla ödenir.

Yazar adına veya

başka bir nedenle fazladan bir miktar basılmaz,

bastırılamaz.

MADDE 10. Basılacak eserler için yazar ya

da çevirici ile ilgili kuruluş arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının ilgili

kuruluşa devredildiğine, basım işlerinin bu Yönetmelik hükümleri gereğince

yapılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imza edilir. Bu

baskıyı kapsayan baskı sayılarının bitmesi halinde aynen ya da değiştirilerek

yapılacak sonraki baskılar için ilgili kuruluşlarla yazar ya da çeviriciler

arasında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden anlaşma yapılması

gereklidir. Aksi halde yazar ya da çevirici eserin sonraki baskılarının tüm

haklarına sahiptir. Birinci baskıdan sonraki baskılarda telif hakkı, 7.

maddedeki rakamların 3/5’i olarak ödenir. Birinci baskıyı izleyen veya daha

sonraki baskılarda yeni eklenmiş kısımlar için birinci baskı baremi

uygulanır.

Eserin ilk baskısı da 5000 adetten aşağı olduğu taktirde,

izleyen baskıları 5000 adedi dolduruncaya kadar telif hakkı ödenmez.

Kitapların Satış Bedeli

MADDE

11. Yayınların satış bedeli, 17. maddedeki hükümler saklı kalmak üzere,

8. maddedeki gibi hesaplanan maliyet bedeline % 20 eklenerek bulunur. Bu

hesaplamada 1000 kuruşun altındaki kesirler atılır. 1000 kuruşun üstündeki

kesirler 20 liraya tamamlanır.

MADDE 12. Kitap ve

teksirler için kabul edilecek eserlerin hazırlanmış sunuş şekli ve eserleri ile

yine şekle dayanan baskı esaslarını Yayın Komisyonu belirler. Yazarlar eserlerin

üniversite veya bağlı kuruluşlarınca basılmasını kabul ettikleri taktirde bu

esaslara uymak zorundadırlar.

MADDE 13. Kitap ve teksir

şeklinde bastırılan yayınlardan 50 adedi yazara ücretsiz olarak

verilir.

MADDE 14. Üniversitelerce yayımlanan her türlü

yayından,

a) Yükseköğretim Kuruluna iki (2)

adet,

b) Birimin bağlı olduğu üniversite kütüphanesine beş

(5) adet,

c ) Tüm üniversitelerdeki konu ile ilgili öğretim

elemanlarına birer (1) adet,

d ) Türkiye içinde aynı konuda

öğretim yapan kuruluş kitaplıklarına ikişer (2) adet,

e)

Atatürkçü düşünce ve  Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ile ilgili

yayınlardan üniversite yönetim kurullarınca karar verilen kişi ve kuruluşlara

birer (1) adet,

f) Aynı konuda öğretim yapan Türk

Cumhuriyetlerindeki Yükseköğretim kuruluşlarının kütüphanelerine  birer (1) adet

gönderilir .

Bu sayılar ile diğer kanun hükümleri gereğince ücretsiz olarak

dağıtılacak eser sayıları kararlaştırılan baskı sayısı dışında kabul

edilir.

MADDE 15. Üniversite ve bağlı kuruluşlar ders

niteliğindeki kitap ve teksirleri özellikle, diğer yayınlarını da olanakları

ölçüsünde kendi matbaalarında bastırırlar.

MADDE 16.

Üniversite ya da bağlı kuruluşlar, yayınlarını kuracakları satış yerlerinde

öğrencilere satabilirler.

Ders kitaplarının kapaklarına bu Yönetmelik’te

belirtilen yönteme göre belirlenmiş bulunan fiyatın yazılmış olması

gereklidir.

Üniversiteler yayınlarını kitap satışı yapan kuruluşlara

Yayın Komisyonunca saptanacak indirimle ve maliyetinin altında olmayacak bir

fiyatla satabilirler.

Sağlanan Hasılat:

a)

Bünyesinde basım ve yayım işleri ile ilgili döner sermaye işletmesi

bulunmayan üniversitelerde ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlerde üniversite

bütçesinin “çeşitli gelirlerine” kaydedilmek üzere ençok bir ay içinde

üniversite saymanlık veznesine yatırılır.

b) Basım ve

yayım işleri ile ilgili döner sermaye işletmeleri olan üniversitelerde ve

bunlara bağlı kuruluş ve birimlerde gideri döner sermeyeden yapılmış olmak

koşulu ile Döner Sermaye işletmelerine gelir kaydedilir.

MADDE

17.Üniversite ve bağlı kuruluşların kendi malı olan ders kitabı ve

teksirlerini öğrencilere satış bedeli üzerinden en az % 20 indirimli olarak ve

aradan 5 yıl geçtiği halde satılmamış kitap veya diğer yayınları uygun görülecek

bir indirimle hatta gerektiğinde ücretsiz olarak ilgililere dağıtımına Yayın

Komisyonu yetkilidir.

MADDE 18. Anadolu Üniversitesi

Açık Öğretim Hizmetleri Yayın ve Uygulama Yönetmeliği hariç bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerce yayınlanmış yayın yönetmelikleri ve

bunların ekleri ile 3/7/1983 tarih ve 18096 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. Eski yönetmeliklerin

yürürlükte olduğu dönemlerde ilgili yayın komisyonlarınca karara bağlanmış ve

henüz yayını bitirilememiş işler, ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre

sonuçlandırılar.

GEÇİCİ MADDE 2. Yükseköğretim Kurulu

tarafından kurulmakta olan matbaa faaliyete geçtiğinde bu matbaa ile ilgili

esaslar ayrıca düzenlenir.

MADDE 19. Maliye Bakanlığı

ile Sayıştay görüşleri alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 20. Bu Yönetmelik hükümlerini, Üniversite

Rektörleri yürütür.

 

 


Post date: 2011-08-15 08:34:44
Post date GMT: 2011-08-15 08:34:44
Post modified date: 2013-04-10 15:29:51
Post modified date GMT: 2013-04-10 12:29:51

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com