İstanbul Üniversitesi
http://iutest.istanbul.edu.tr/?p=2404
Export date: Fri Nov 24 1:47:36 2017 / +0000 GMT

Kendileri Küçük Hayalleri Kocaman


(Yazan: Öğr. Gör. Esma Demirer, “Kendileri Küçük Hayalleri Kocaman, İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı:6, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yıl:2011, ss:110-119)

 

Yazının yer aldığı dergiyi okumak için tıklayın:

http://iudergi.istanbul.edu.tr/s6/index.html 1

 

İstanbul Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen “Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi” ile üstün zekâlı öğrencilere eğitim veriliyor. Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nda sekiz yıldır uygulanan proje, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

 

İstanbul Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle hayata geçi­rilen “Üstün Zekâlıların Eğitimi Pro­jesi” kapsamında, 9 yılda 466 öğrenciye hizmet verildi. Üstün zekâlı öğrencileri di­ğer öğrencilerden ayırmadan birlikte eğitim görmelerine olanak sağlayan proje, onların sadece bilgi yüklenmiş bireyler olarak değil, bütün olarak gelişmelerini hedefliyor. İs­tanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap Emir, sorularımızı yanıtladı.

 

Proje ne zaman ve nasıl başladı?

Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi, bölü­mümüz ve ana bilim dalımızın kurucusu Sa­yın Prof. Dr. Ümit Davaslıgil tarafından ha­zırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Ho­ camız emekli olduktan sonra projeyi bölüm öğretim elemanları devam ettirdiler. Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda, üs­tün yetenekli öğrencilere ders verecek lisans düzeyinde sınıf öğretmeni yetiştirilmekte­dir. Sınıf öğretmenlerinin yanı sıra branş öğretmenleri, eğitim yöneticileri, program geliştiricileri ve psikologlar için de lisans ve doktora programları açılmıştır.

 

Öğretmen adaylarının eğitim ve öğreti­minde kuramsal bilgilerin yanı sıra uygula­maya da önem verildiğinden, bir uygulama okulu arayışı içine girilmiştir. Sonuç olarak 2002 yılında İstanbul Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan proto­kol gereğince Beyazıt Ford Otosan İlköğre­tim Okulu bu projeye uygulama okulu ola­rak tahsis edilmiştir. Bu protokol uyarınca 2002-2003 öğretim yılında, Beyazıt İlköğre­tim Okulu’nda üstün zekâlı çocuklarımızın eğitimine başlanmıştır.

 

Sınıf mevcudu nedir?

Sınıflar, 12 üstün zekâ düzeyinde ve 12 normal zekâ düzeyinde olmak üzere toplam 24 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrenci­ler, birlikte eğitim yapmaktadırlar. Ancak matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil ve Türkçe (özellikle 1. sınıf için) gibi derslerde öğrenciler zekâ düzeyleri gözetilmeksizin, öğrenme hızlarına göre gruplandırılmakta, buna göre eğitim almaktadırlar.

 

Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi’nde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerimize, onları normal zekâ bölümü sınırları içinde olan yaşıtlarından tamamen soyutlamadan, zihinsel, duyuşsal ve sosyal gereksinmeleri­ni karşılayacak farklılaştırılmış bir program uygulanmaktadır.

 

Bir çocuğun üstün zekâlı olduğunu gösteren belirtiler nelerdir?

En önemli yeteneklerinden biri, kolaylık­ la kavram oluşturabilmeleridir. Çünkü kav­ram oluşturma, soyut düşüncenin temelini oluşturur. Sürekli soru sorarlar, meraklıdır­lar, öğrenme ve bilgiye açlık duyarlar. Öğ­renirken çözüme çoğunlukla sezgisel olarak ulaşırlar. Çeşitli alanlarda özel yetenekleri vardır, derin ve geniş ilgi alanlarına sahip­tirler. Dikkatlerini ilgi alanlarına yoğunlaş­tırarak yoğun motivasyon gösterebilirler. Düşünceleri akıcıdır; bir alanda öğrendik­leri konu ile bir başka alanda öğrendikleri konu arasında akla yatkın ilişkiler kurabilir­ler. Karmaşık ve zor problemlerden hoşla­nır, yaşıtlarının çözemedikleri problemleri çözebilirler. Orijinal, yaratıcı ve girişken­dirler. Sorumluluk duyguları gelişmiştir, kendilerine güvenirler ve kolaylıkla sorum­luluk alabilirler. Başkalarıyla kolayca işbirli­ği yaparlar. Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar. Genellikle yetişkinlerle iletişime girmeyi tercih ederler.

Çocuklarının üstün zekâlı olduğunu düşünen aileler, hangi dönemlerde ve nasıl başvuru yapmalılar?

Başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakan­lığı ve Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nun web sayfalarından da takip edile­bilir. 2011-2012 öğretim yılı için belirlenen başvuru dönemi 25 Nisan-20 Mayıs’tır. Bu tarihler arasında adayın ikametgâh adre­sinin bulunduğu ilçenin sınırları içindeki Rehberlik Araştırma Merkezi’ne müracaat edilebilir.

 

İki aşamalı seçme sınavı ile öğrenci alın­ maktadır. Öğrenci seçimleri, MEB Rehber­lik ve Araştırma Merkezlerince gerçekleşti­rilmektedir. Birinci aşamada grup testi uygu­lanmakta, grup testinde performans gösteren çocuklar bireysel teste tabi tutulmaktadır.

 

Eğitim verdiğiniz üstün zekâlı çocuklar normal şartlarda eğitim alıyor olsalardı hayatlarında nasıl bir değişiklik olurdu?

Zihinsel açıdan da daha hızlı, kapsamlı ve derinlemesine düşünme süreçlerine sa­hip olan üstün zekâlı ve yetenekli bireyleri normal zekâ düzeyine sahip yaşıtlarının öğ­renme hız ve düzeyini temel alarak eğitmek, onlara yapılan bir haksızlıktır. Potansiyelle­rini tamamen gerçekleştirebilmeleri için on­ların özelliklerine uygun bir eğitim almaları gerekir. Eğer öğrencilerin ihtiyaçları karşı­lanmazsa sınıf içerisinde mutsuzluk yaşarlar. Çünkü bu çocuklar, geleneksel okullarda ve normal sınıflarda çok soru sormaları, kural­larla yöntemleri sorgulamaları ve çalışma­larını herkesten önce bitirmeleri nedeniyle problemli bir çocuk ya da öğrenme istekleri tamamen kırılarak sınıfın başarısız öğrencisi durumuna gelebilirler.

 

Aynı sınıftaki üstün zekâlı öğrenciler ile diğer öğrenciler arasında nasıl bir iletişim ortamı doğuyor? Birbirleriyle anlaşmakta güçlük çekiyorlar mı?

Bu modelle, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların hem kendi akranlarıyla beraber olabilmeleri hem bilişsel gelişim düzeyleri­ne uygun farklılaştırılmış bir eğitim almaları hem de kendi bilişsel gelişim düzeyinde ve/ veya daha üstünde akranlarıyla fikirlerini paylaşarak kendilerini yalnız hissetmemeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda proje kapsa­mındaki bütün öğrencilere sosyal duygusal gelişimlerine katkı vermek amacıyla eğitim verilmektedir. Bu eğitim, aynı sınıftaki üstün zekâlı öğrenciler ile diğer öğrenciler arasında olumlu bir iletişim ortamı doğmasına katkı da bulunuyor.

 

Ailelerin eğitim sürecine katkıları oluyor mu? Onlara yönelik bilgilendirme veya eğitim çalışmalarınız var mı?

Anne babalar zaten çocuklarının fark­lı özelliklere sahip olduklarının bilincin­de olarak bu projeye başvurmaktadırlar. Çocuklarına nasıl davranacaklarıyla ilgili yanlış bilgilere sahip olabilirler; bu, dü­zenlenen veli eğitim seminerleriyle de­ğiştirilmeye çalışılmaktadır. Nitekim bu durum tarafımızca da en başından beri göz önünde bulundurulmuş, bu sebeple 2002 yılından itibaren veli seminerleri yapıl­mıştır. Ayrıca okulun rehber öğretmeni, aynı zamanda üstün zekâlıların eğitimi konusunda doktora tez aşamasında olan bir uzmandır. Dolayısıyla rehber öğretme­nin bölümümüzle sürekli iletişim halinde olması öğrencilerin yanı sıra velilere de rehberlik hizmeti sunabilmesini sağlamak­tadır.

 

ÖĞRENCI, ÖĞRETMEN VE VELIEĞITIMI

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Dekanı Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün:

“Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde, geleceğin öğretmenlerine üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için gerekli olan bütün altyapı donanımı hem kuramsal hem de uygulamalı olarak kazandırılmaktadır. Ana Bilim Dalı’nın kurulması, öğretmenleri yetiştirmenin yanı sıra bu konuda daha fazla bilimsel çalışma yapılabilmesine de olanak sağlamaktadır. Lisans programının yanı sıra ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da bulunuyor. Bu sayede şimdiye kadar çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi de yapıldı. Bu bölüm ayrıca Temmuz ayında, Türkiye’de ilk defa,1. Uluslararası Üstün Zekâlılar Eğitim Kongresi’ni düzenleyecek. Rektörümüz de bu kongreye çok büyük destek veriyor. Tüm bunlar çok büyük bir yol alındığını da göstermektedir.

Bölümün yürüttüğü en önemli projelerden birisi de, İstanbul Üniversitesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 2002 yılında yapılan bir protokolle başlayan ve Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nda uygulanan Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi. Bu projenin üç temel ayağı bulunuyor: Öğrencilerin eğitimi, öğretmenlerin eğitimi ve velilerin eğitimi. Bu proje 9 yıldır son derece başarılı şekilde yürütülmektedir.

Üstün zekâlı çocukların eğitimi sadece üniversitemiz için değil ülkemiz için de çok önemli bir çalışmadır. Sınıflarda, üstün zekâlı öğrencilere normal zekâdaki öğrencileri de devre dışı bırakmadan eğitim verilmektedir. Amaç, üstün zekâlı çocukların diğer öğrencileri de arkasından sürüklemesi.”

 

 

 
Links:
  1. http://iudergi.istanbul.edu.tr/s6/index.html
Post date: 2011-10-12 00:06:16
Post date GMT: 2011-10-12 00:06:16

Post modified date: 2011-12-02 15:26:54
Post modified date GMT: 2011-12-02 13:26:54

Export date: Fri Nov 24 1:47:36 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iutest.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com