Prof. Dr. Sedat MURAT

Prof. Dr. Sedat MURAT

Doğum Yeri ve Yılı : Samsun, 1959
Medeni Durum : Evli ve iki çocuk babası


ÖĞRENİM DURUMU

İlk ve Orta Öğrenim :İlkokulu ve Ortaokulu Samsun’da, Liseyi İzmit’te tamamlamıştır.

Lisans Öğrenimi :1980 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne başlamış, üçüncü sınıfta iken yatay geçişle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne geçmiş ve 1984 yılında mezun olmuştur.

Yüksek Lisans :İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 1984-1986

Tez Konusu : “İşletme Düzeyinde İşgören Eğitimi

Doktora :İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 1986-1991

Tez Konusu : “Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye’de Gençlerin İşsizliği

AKADEMİK-ÇALIŞMA HAYATI VE İDARİ GÖREVLERİ


Akademik Hayat :1985 yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr. ünvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir.

Verdiği Dersler:

Lisans düzeyinde;

“Sosyal Siyaset”,
“Çalışma Ekonomisi”,
“İnsangücü ve İstihdam”,
“Türkiye’nin Sosyal Yapısı”,
“Demografik Yapı Analizleri”,
“Çalışma Ahlakı”,
“Türkiye’de Çalışma İlişkileri Tarihi”,

Yüksek Lisans düzeyinde;

“İnsangücü Planlaması ve Eğitim”,
“Türkiye’de İşgücü-İstihdam Politikaları” ve
“A.B.’nin Sosyal Politikaları”,

Doktora düzeyinde ise;

“Türkiye ve Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı”.

İdari Görevleri :

İktisat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi: 1996-1999
Sosyal Siyaset Sosyal Güvenlik ABD Başkanlığı: 2002-devam ediyor.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD Başkanlığı: 2003-devam ediyor.
İnsan Kaynakları ve Yönetimi ABD Başkanlığı: 2008-2009
İktisat Fakültesi Dekanlığı: 21 Ocak 2010-devam ediyor.


ESERLERİ

A.YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. “Japon Çalışma Hayatı”, Sosyal Siyaset Konferansları, 37-38. Kitap, İ.Ü. Yayın No. 3662, 1992.

2. “İstihdam Açısından KİT’ler ve Özelleştirilmeleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, 40. Kitap, İ.Ü. Yayın No. 3867, 1995.

3. “Gençlerin İşsizliğine Genel Bir Bakış”, Sosyal Siyaset Konferansları, 40. Kitap, İ.Ü. Yayın No. 3867, 1995.

4. “Gelişmekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, İstihdam ve Eğitim Özellikleri”, İktisat Fakültesi Mecmuası 46. Cilt, Sayı: 38/13-93, 1996.

5. “Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi”, İktisat Fakültesi Mecmuası (S. Zaim’e Armağan” 1994/B-3, C. 1-4, 1996.

6. “2000’li Yıllara Doğru Eğitim Yapımız”, Çerçeve Dergisi, Yıl 5, Sayı 16, Ocak-Nisan, 1996.

7. “Gelişmiş Ülkelerde Gençlerin İşsizliği”, İktisat Fakültesi Mecmuası (Abdullah Türkoğlu’na Armağan” 47. Cilt, Sayı: 1-4, 1998.

8. “Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiyede İşgücünün Yapısı”, TÜHİS, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, 2000

9. “Comparative Demographic Structures of the European Countries and Turkey”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 3, 2000/2, ISSN 1302-1761

10. “Immigrant Turks and Their Socio-Economic Structure in European Countries”, (C.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 2, Sayı: 1, Nisan 2001

11. “AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Nüfus Yapısı”, Tüm Yönleriyle AB ve Türkiye İlişkileri, Editörler: Prof. Dr. Mustafa Aykaç ve Yard. Doç. Dr. Zeki Parlak, Elif Yayınevi, İstanbul, 2002

12. “Üsküdar İlçesinde Ailelerin Konut Sahipliliği ve Konuta Yaklaşım Biçimleri: Hanhalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma” (Ortak Çalışma), Sosyal Siyaset Konferansları, 49. Kitap (Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı), İ.Ü. Yayın No. 4566, 2005.

13. “Üsküdar İlçesinde Ailelerin Sosyal Tutum ve Davranışları: Hanhalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma” (Ortak Çalışma), Sosyal Siyaset Konferansları, 50. Kitap (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), İ.Ü. Yayın No. 4599, 2005.

14. “Üsküdar İlçesinde Çocukların Eğitim ve Meslek Seçimi Konusunda Ailelerin Tercihleri: Hanhalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma” (Ortak Çalışma), İktisat Fakültesi Mecmuası, 55. Cilt, Sayı: 1, (Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Özel Sayısı), İ.Ü. Yayın No. 4589, 2006.

15. “Çanakkale ve İlçelerinin Nüfus ve Eğitim Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme”, (Ortak Çalışma), Uluslar arası Çanakkale Kongresi 17-18-19 Mart 2006, İstanbul, Cemil Reşit Rey Salonu.

16. “Cumhuriyet Döneminde Eminönü’nün Nüfus Yapısı ve Göç Hareketleri”, 1. Uluslar arası Eminönü Sempozyumu, 17-19 Haziran 2006, Eminönü Belediyesi.

17. “Cumhuriyet Döneminde Üsküdar’ın Nüfus Yapısı ve Göç Hareketleri”, IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006 Bildiriler Cilt II, Üsküdar Belediyesi.

18. “Yerel Yönetimlerin Yetişkin Eğitiminde Karşılaştıkları Temel Sorunlar ve Yetişkin Eğitimi Programlarını Tamamlayanların İstihdamları”, Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 5 Mayıs 2007, İSMEK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları).

19. “Kadıköy’ün Nüfus ve Eğitim Yapısı”, Sosyal Siyaset Konferansları, 52. Kitap, İ.Ü. Yayın No. 4669, 2007.

20. “Yaşlılığa Bağlı Bakım Sorunlarına Çözüm Olarak Sosyal Politikalar (MÜZAKERE), Günümüzde Aile Uluslar arası Aile Sempozyumu, 02-04 Aralakı 2005, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2007.

21. “Üsküdar’da Kadın Nüfusun Sosyo-Ekonomik Özellikleri”, V. Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007 Bildiriler Cilt II, Üsküdar Belediyesi.

22. “Sabahattin Hoca Güzel Yaşadı, Güzel Öldü” (AÇIK OTURUM), Anlayış Dergisi, Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi Sayı 56, Ocak 2008.

23. “Hocaların Hocası Güzel İnsan Prof. Dr. Sabahaddin Zaim”, Çoruh Dergisi, 2008.

24. “Doğum Yerlerine Göre İstanbul Nüfusu ve İç Göçler”, Sosyal Siyaset Konferansları, 51. Kitap (Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı), İ.Ü. Yayın No. 4599, 2008.

25. “İSMEK’in Dezavantajlı Gruplara Yönelik Eğitimleri”, 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyumu, Kureselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi, 10-11 Mayıs 2008, İSMEK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları).

26. “Sendikacılığın Tarihi Seyri”, Anlayış Dergisi, Haziran 2008.

27. “Değerler Açısından İşçi İşveren İlişkileri”, Ekonomik Kalkınma ve Değerler (Editör: Recep Şentürk), İstanbul, UTESAV (Uluslar arası Teknolojik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) Yayını, Kasım 2008.

28. “Üsküdar Belediyesi’nin Engellilere ve Yaşlılara Yönelik Hizmetleri”, VI. Üsküdar Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008 Bildiriler Cilt II,
Üsküdar Belediyesi.

29. “Alim, Arif ve Güzel İnsan Sabahaddin Zaim”, Sabahaddin Zaim’i Anlama, Sabahaddin Zaim Sempozyumu I, Tebliğler Kitabı, 20 Aralık 2008, İKDER (İstanbul İktisatçılar Derneği), İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı.

30. “İş Ahlakı ve İş Uygulamaları”, İGİAD İş Ahlakı Sempozyumu Bildirileri, 31 Mayıs 2008, İstanbul, İTO Meclis Salonu.

31. “Genel Olarak Özürlülere Yönelik Çalışmalar ve İSMEK Örneği”, Sosyal Siyaset Konferansları, 56. Kitap, İ.Ü. Yayın No. 4806, 2009.

B.YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1. “Bütünleşme Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı”, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000.

2. “Nüfus ve Demografi-I (1927-1990)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 56, İstanbul, 1997.

3. “Nüfus ve Demografi-II (1930-1995)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 64, İstanbul, 1997.

4. “Sağlık 1927-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 57, İstanbul, 1997.

5. “Kültür ve Spor 1930-1995)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 65, İstanbul, 1997.

6. “Seçim (1950-1995)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 70, İstanbul, 1998.

7. “İnşaat-I (1963-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 71, İstanbul, 1998.

8. “İnşaat-II” (1963-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 72, İstanbul, 1998.

9. “Ulaştırma (1933-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 73, İstanbul, 1998.

10. “Adalet-I (1932-1995)”, (Ortak Çalışma), (Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 74, Yayın No: 29, İstanbul, 1998.

11. “Adalet-II (1933-1995)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 75, İstanbul, 1998.

12. “Sanayi-I (1932-1982)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 76, İstanbul, 1998.

13. “Sanayi-II (1950-1994)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 77, İstanbul, 1998.

14. “Tarım-I (1928-1996)” (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür İşleri Dairesi Yayın No: 78, İstanbul, 1998.

15. “Tarım-II (1929-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür İşleri Dairesi Yayın No: 79, İstanbul, 1998.

16. “Eğitim-I (İlk, Orta ve Lise) (1928-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 80, İstanbul, 1998.

17. “Eğitim-II (Mesleki Teknik Eğitim-1) (1927-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 81, İstanbul, 1998.

18. “Eğitim-III (Mesleki Teknik Eğitim-2) (1927-1996)”, (Ortak Çalışma), (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 75. Yılı Anısına Armağan) (İBB, Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No: 82, İstanbul, 1998.

19. “Ümraniye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı”, (Ortak Çalışma), Ümraniye Belediyesi Yayını, İstanbul, 2003.

20. “Zeytinburnu’nun Soysa-Ekonomik ve Siyasal Yapısı”, (Ortak Çalışma), Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları-5, İstanbul, 2005.

21. “Eminönü Sosyo-Ekonomik Yapısı”, (Ortak Çalışma), Bilge Yayıncılık, İstanbul, 2006.

22. “Dünden Bugüne Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Üsküdar (Ortak Çalışma), İşaret Yayınları No. 107, İstanbul, 2006.

23. “Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları,İstanbul, 2006.

24. “Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları,İstanbul, 2007.

25. “Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları,İstanbul, 2008.


C. RAPORLAR
1. Kocaeli’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Kocaeli: Kocaeli Sanayi Odası Yayın No. 2002/14


YÖNETİMİNDE BİTEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI

A. Yüksek Lisans Tezleri

1. Ebubekir Sofuoğlu, Sosyal Siyaset Açısından Genel Olarak ve Nizam-I Cedid Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni, 1994

2. Hasan Taşcı, İşletmelerde Personel Eğitiminin verimliliğe Etkisi, 1995

3. Engin Öztürk, Türkiye’de İşveren Sendikacılığı ve TİSK, 1996

4. Mehmet Çebi, Ekonomik Politikalar ve İstihdam, 1997

5. Cevahir Uzkurt, Ücretlerin İşgücü verimliliğine Etkisi, 1997

6. Ayhan Bozlak, Dünyada ve Türkiye’de Çalışma İlişkilerinde Üçlü İşbirliği ve Toplumsal Uzlaşma Modelleri, 1999

7. Yusuf Aktaş, Serbest Bölgeler ve Endüstri İlişkileri, 1999.

8. Mustafa Öztürk, İmalat Sanayiinde Kadın İstihdamı, 1999

9. Ahmet Cüneyt Armağan, Yaşlanan Nüfusa Yönelik Politikalar ve Tedbirler, 2000

10. Hüseyin Bıyıklıoğlu, Devletin Ekonomide Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Özelleştirme ve İstihdama Etkisi, 2000

11. Birol Özöncel, Maastricht Antlaşması’ndan Sonra Avrupa Birliği’nde Uygulanan Mesleki Eğitim Politikaları, 2001

12. Mehmet Zengin, İşsizlik Sigortası ve Türkiye Uygulaması, 2002

13. Süleyman Sancak, Verimliliğin Artırılmasında Hizmet İçi Eğitimin Rolü, 2002

14. Cevat Türker, İş Değerlendirme ve Türkiye`De İş Değerlendirme Uygulama Çalışmaları, 2002

15. Salim Öztürk, Türk Kamu Yönetiminde Yüksek Dereceli İdarecilerin Yetiştirilmesi Ve Kaymakamlık Mesleği, 2002

16. İhsan Kılıç, Değişim Mühendisliği Sürecinde İnsan Kaynakları, 2002

17. Yaşar Sezikli, Türkiye’de Grev ve Lokavt Sınırlamaları: Erteleme ve Mevzuatın Uluslararası Normlara Uyumu, 2002

18. Aslan Tolga Öcal, İşçi Sendikacılığında Değişen Koşullar ve Yeni Örgütlenme Stratejileri, 2003

19. Yılmaz Bayat, Üsküdar İlçesinin Nüfus ve Aile Yapısı: Ampirik Bir Araştırma, 2003

20. Özgür Ay, Küreselleşme ve Avrupa Birliği`nde Sosyal Politika Uygulamaları, 2003

21. Gülhane Mehmet, Bulgaristan’da Nüfus Yapısındaki Değişimin İşgücüne Etkisi, 2005

22. Gökhan Coşkun, Özel Dershanelerin Orta Öğretimde Verimliliğe ve İstihdama Etkisi, 2005

23. Çiğdem Zeynep Ildaş, İstanbul’da Faaliyet Gösteren İnsan Kaynakları Danışmanlık Kurumları ve Etkinlikleri, 2005

24. Oben Karatepe, Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğin Türk İşgücü Yapısına Etkisi, 2006

25. Mustafa Tiryaki, Rusya Federasyonu Anayasasında Sosyal Hakların Çerçevesi, 2006

26. Can Faruk Kurt, Ücretlerin Belirlenmesinde Performans Değerlendirme Sistemi, 2006

27. Ali Fidan, Sosyal Politikaya Katkısı Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2006

28. Bilge Tanman, Yaygın Eğitimin Bir Kolu Olarak Hizmet İçi Eğitim ve Bankacılık Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması, 2006

29. Basri Özbay, Orta Öğretimde Kredili Ders Sistemi, 2007

30. Özge Orhon, Demografik Yapıda Görülen Değişimlerin Çalışma Hayatına Etkileri, 2007

31. Koray Korkmaz, Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Esneklik Uygulamaları ve Tekstil Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması, 2007

B. Doktora Tezleri

1. Muhlis Akar, Sosyal Siyaset Açısından Tüketime Farklı Bir Yaklaşım, 2000

2. Muharrem Es, İstanbul Metropolitan Alanında Göç ve Sanayileşmenin Ortaya Çıkardığı Kentleşme Sorunları, 2000

3. Halis Yunus Ersöz, Sosyal Politika Açısından Yerel Yönetimler, 2000

4. Eyüp Sabri Kal’a, Osmanlı Sanayi Sektöründe İstihdam, İşgücünün Temini ve Eğitimi, 2000

5. Mustafa Türköz, Türkiye’de Ortaöğretim Yatırımları ve Verimliliği, 2002

6. Halis Başel, Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sivas`tan İstanbul`a Göç Örneği, 2003

7. Şenol Yaprak, Kadın İşgücünün İstihdama Etkileri: Eskişehir Bölgesinde Bir Uygulama, 2003

8. Yusuf Aydın, Sağlık Personelinin Performans Değerlendirmesi ve SSK Hastanelerinde Uygulanabilecek Model Çalışması, 2005

9. Sedat Ağraz, Havayolu İşletmelerinin İstihdama Katkısı, 2006

10. Ersin Kavi, İşgörenler Açısından Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi (Özel Finans ve Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma), 2006

11. Can Balaban, Üst Düzey Yönetici Doyumlanma (Moral) ve Güdülenmeleri (Motivasyon) İle İşletme Verimliliği Arasındaki Bağıntı, 2006

12. Arif Tepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması: İSMEK, 2007

13. Aslan Tolga Öcal, Endüstri İlişkilerinde Değişim ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu, 2007

14. Mustafa Üstün, Emniyet Teşkilatı’nda İletişim ve Çalışanların Verimliliğine Etkisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Uygulama, 2007

15. Abdülnaim Temur, Türk Sigorta Sektöründe İstihdam ve Sektör Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Alan Araştırması, 2007

16. İsrafil Kışla, Sosyal Politika Açısından Artvin’den İstanbul’a Göç, 2007

17. Cemil Hakan Kılıç, Düzgün İş, 2009

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

06/01/2013
8296 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00